#author("2017-11-12T15:56:28+09:00","default:admin","admin")
*概要 [#z5de35a0]
 2000年08月03日、『アーマード・コア2』が発売された。

*関連する作品とシリーズ [#qd2e0329]
 [[シリーズ/アーマード・コア]]~
*関連するジャンルと器物 [#w8f6153f]
 [[器物/プレイステーション2]]
*関連する場所 [#fbab9c1a]
*関連する人物と会社 [#t2488a53]
**販売 [#y0334f79]
 [[会社/株式会社フロム・ソフトウェア]] 
**開発 [#iea1110d]
 [[会社/株式会社フロム・ソフトウェア]] 
**スタッフ[#gb6f704d]
SUPERVISOR~
  Naotoshi Zin~
  [[Toshifumi Nabeshima>人物/TOSHIFUMI NABESHIMA]]~
PRODUCER~
  Kenichiro Tsukuda~
MECHANIC DESIGNER~
  Shoji Kawamori~
PROGRAM STAFF~
MAIN PROGRAMMER~
  Ryuji Okamura~
~
  Koji Nakanishi~
  Kyoichi Murata~
  Masashi Sakai~
  Kiwamu Takahashi~
  Shinya Akatsuka~
  Masaaki Sakamoto~
  Hiroyuki Arai~
  Masatoshi Akabori~
~
SCRIPT CHIEF~
  Masato Suzuki~
~
  Taku Ichinose~
  Shintaro Misaki~
  Yosuke Usui~
  Nozomu Sato~
  Tatsuyuki Sato~
~
3D GRAPHIC STAFF~
CHIEF DESIGNER~
  Tomoya Kawasaki~
~
  Kenichi Kaneko~
  Masato Miyazaki~
  Hayato Shiomi~
  Ikumi Moriyama~
  Akihiko Uehara~
  Yuzo Kojima~
  Takahiro Hiraishi~
~
2D GRAPHIC STAFF~
  Yasuhiro Kamimura~
~
  Makoto Sato~
  Takeo Kido~
  Keiichiro Ogawa~
  Hidetsune Sato~
  Masayuki Takagiwa~
  Junichiro Ishino~
  Harumi Kimura~
  Masayuki Utsunomiya~
~
DESIGN STAFF~
CHIF DESIGNER~
  [[Takashi Aoyagi>人物/TAKAYUKI YANASE]]~
~
  Hiroyuki Kani~
  Kazutaka Miura~
  Tetsuya Taniyama~
~
SOUND STAFF~
SOUND COMPOSER~
  Tsukasa Saito~
~
  Yuji Kanda~
  Ikuya Ichinohe~
  Keiichiro Segawa~
  Cota Hoshino~
~
CG STAFF~
CG COMPOSER~
  Mitsuo Tosaka~
~
  Shinji Nagano~
  Toshiyuki Suzuki~
  Yasuyuki Nakamura~
  [[Ei Sato>人物/EI SATO]]~
  Takashi Shinozuka~
  Kazuhito Shimada~
~
PLANNING ASSISTANT~
  Yui Tanimura~
~
BUSINESS AFFAIRS STAFF~
  Toshiya Kimura~
  Tatsuya Kawate~
  Mutsuo Nakanishi~
  Hiroyasu Sugiyama~
  Naoki Matsuo~
~
PUBLICITY STAFF~
  Toshio Shimada~
  [[Minako Goto>人物/MINAKO GOTO]]~
  [[Noriko Ozaki>人物/NORIKO OZAKI]]~
  Yuichi Kamei~
~
  Hiroyuki Goto~
  Yoshihiro Shimizu~
~
SPECIAL THANKS~
  Shinichiro Nishida~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS